Efektywność pracy pomp ciepła wyrażana jest różnymi współczynnikami. Najczęściej spotykanym jest COP (ang. Coefficient of Performance), który jest wartością znamionową pomp, opisującą proporcje między energią wyprowadzoną z urządzenia a wprowadzoną do urządzenia w ściśle określonych warunkach zewnętrznych. Porównywanie pomp jedynie na podstawie wskaźnika COP, choć kuszące, nie jest do końca zasadne, bo zestawienie takie pozwala porównać różne urządzenia pracujące w identycznych, zazwyczaj optymalnych warunkach, co jest możliwe do osiągnięcia tylko w laboratorium.

Wskaźnikiem, który pozwala lepiej określić efektywność pompy ciepła, jest SCOP (ang. Seasonal Coefficient of Performance), który określa stosunek ilości energii cieplnej wyprodukowanej przez urządzenie w całym sezonie grzewczym do pobranej przez nie energii elektrycznej. Także i on nie jest jednak idealnym wskaźnikiem, gdyż przedstawia jedynie wartości szacowane – obliczany jest na podstawie pewnych z góry przyjętych założeń, które mają, ale nie muszą (i nigdy w 100% nie będą) odzwierciedlać warunków panujących w sezonie grzewczym.

Jeszcze innym współczynnikiem, tym razem mierzonym, a nie wyliczanym, jest SPF (ang. Seasonal Performance Factor). Obrazuje on efektywność pracy danej instalacji z pompą ciepła. Można więc z niego dowiedzieć się, jak efektywna jest pompa ciepła w danym budynku, w danym sezonie grzewczym i w danych warunkach eksploatacji. Nie można więc porównywać go z COP i SCOP, jak również wartością SPF obliczoną dla pomp zainstalowanych w innych budynkach.